Jste zde

Operační programy vhodné pro rezort obrany

 

 

 

 

 

 

 


 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání se zaměřuje na podporu posunu ke znalostní ekonomice, tj. ekonomice založené na kvalitně vzdělané pracovní síle, využívání špičkových technologií, produkci kvalitních výsledků výzkumu, které se transformují do inovací v praxi a do konkurenční výhody českých firem, podporu kvalitního vzdělávacího systému, jeho transformace, rozvoj jazykového vybavení, využívání ICT, kreativity, podnikavosti a obecně podporu rozvoje klíčových znalostí a dovedností, uplatnění prvků rovných příležitostí ve vzdělávání a inkluzivních opatření, provázanost vzdělání s praxí, podporu zapojení vzdělávacích institucí do širokého partnerství s aktéry trhu práce, ale také s výzkumnými centry, systémovou podporu celoživotního učení, zvyšování dostupnosti a kvality nabídky dalšího obecného, občanského a profesního vzdělávání pro jednotlivce v návaznosti na potřeby trhu práce a společnosti, a to i v oblasti vysoce kvalifikovaných pracovníků.

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí se zaměřuje na ochranu a udržitelné využívání zdrojů, ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší, ochranu přírody a krajiny, bezpečné prostředí. A to pomocí opatření podporujících zlepšování kvality vody, snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a ochrana klimatu, omezování množství odpadů a efektivní materiálové toky, snižování ekologických zátěží, ochranu a péči o přírodu a krajinu.

 


Operační program rozvoje venkova a rybářství

Program rozvoje venkova se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků, posílení zaměstnanosti venkova při zachování trvalé udržitelnosti a zohlednění přírodních znevýhodnění venkovských oblastí, obnovu, zachování a zesílení místních ekosystémů, podporu efektivního využívání energetických zdrojů a přechod na nízkouhlíkové venkovské hospodaření, sociální začleňování a potírání chudoby na venkově.

Cílem programu Rybářství je rozvoj udržitelného chovu ryb a zajištění rovnoměrných dodávek domácích sladkovodních ryb na domácí trh v požadovaném sortimentu včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků (péče o krajinu, retence vody, rybářská turistika apod.),  rozvíjí tradiční a osvědčené formy akvakultury, podporuje zavádění moderních intenzivních chovných systémů a další aktivity.


Operační program Zaměstnanost

Operační program zaměstnanost je zaměřen na projekty, soustředící se na sociální začleňování a boj s chudobou. Tato problematika samozřejmě souvisí také s dostupností pracovní síly včetně zvyšování kvality vzdělávání a školství. Oproti předchozímu programovacímu období bude kladen důraz také na dostupnost vybraných druhů zdravotní péče především dlouhodobé a psychiatrické. Dostupnost služeb by měla být rovnoměrná ve všech regionech, i co se týče úrovně kvality.

 

 


Programy přeshraniční spolupráce

Programy, které mají vhodné tématické a zeměpisné zaměření pro Ministerstvo obrany a jeho organizace. Popisována jsou pouze témata pro projekty, které by MO a jeho organizace mohlo realizovat.

Podporované území:

Liberecký kraj  
Pardubický kraj      
Královéhradecký kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj

 

 

 

 

Nahoru