Jste zde

Vláda schválila Strategii vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu

Dne 19. prosince vláda ČR schválila dokument „Strategie vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu České republiky do roku 2025“.

Strategie je materiál ministerstva obrany k vytvoření podmínek pro transparentní a efektivní zajištění ozbrojených sil ČR moderním, účinným, bezpečným a interoperabilním vojenským materiálem a službami. Rovněž stanovuje, že MO podporuje rozvoj stabilního, udržitelného a vyváženého růstu obranného průmyslu ČR. Dokument současně reaguje na změněné bezpečnostní prostředí v návaznosti na Bezpečnostní strategii ČR, Dlouhodobý výhled pro obranu 2030 a Koncepci výstavby AČR 2025.

 

Strategii zpracoval resortní projektový tým pod vedením náměstků ministra obrany Daniela Koštovala a Tomáše Kuchty. Významným přínosem pro práci na materiálu byla spolupráce s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu.

 

Strategie stanovuje rozhodující principy pro vyzbrojování. Základním principem je vycházet z domácích schopností a schopností státních podniků založených MO. Konkrétně se zde jedná o zajištění výzbroje a výstroje vojáka, klíčové systémy pozemního vojska, klíčové druhy munice pro pozemní síly a vzdušné síly, radarové a monitorovací systémy, zajištění minimálně základní provozuschopnosti letecké techniky z domácích zdrojů a komunikační a informační infrastrukturu a její ochranu.

 

Uzavírání víceletých smluv a zajištění životního cyklu

Materiál také stanovuje základní přístupy MO k vyzbrojování a modernizaci ozbrojených sil ČR, z nichž nejdůležitější jsou transparentnost, dosažení nejlepší hodnoty za přiměřenou cenu, pořizování dostupného a v praxi ověřeného vojenského materiálu, uzavírání víceletých smluv na cílové (celkové) počty vojenského materiálu včetně zajištění životního cyklu a využívání rámcových dohod.

Dále rozpracovává systém zajištění bezpečnosti dodávek. Uvádí způsoby rozvoje spolupráce s obranným a bezpečnostním průmyslem a způsoby podpory inovací a  konkurenceschopnosti obranného průmyslu k zajištění udržitelnosti a rozvoje obranně-průmyslových schopností ČR.

 

Hlavní přínos Strategie pro rezort MO spočívá v tom, že jasně definuje suverenitu ČR v rozhodování v oblasti vyzbrojování tím, že v případech, kdy je to pro Ministerstvo obrany výhodné a nezbytné, bude využívat výjimek ze zákona a směrnic EU a současně bude využívat možnost zadávání zakázek formou vertikální spolupráce státním podnikům. Dalším přínosem je, že umožňuje systémový rozvoj spolupráce s obranným průmyslem, definuje přístupy k zajištění bezpečnosti dodávek a podstatných bezpečnostních zájmů státu, interoperability, bilaterální a mnohonárodní spolupráci ve vyzbrojování; stanovuje přístup k výstavbě evropského trhu s obranným a bezpečnostním materiálem a navrhuje opatření k optimalizaci procesu vyzbrojování v průběhu životního cyklu.

Nahoru