O nás

Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany

(dále jen SPSŘO MO) je organizačním útvarem Ministerstva obrany, který odpovídá za zabezpečení spolupráce v oblasti podpory obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky.

Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací vznikla k 1. lednu 2015 v rámci naplňování strategie Ministerstva obrany v oblastech výzkumu a vývoje, podpory  obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a koordinace zapojení ČR do mezinárodních organizací NATO a EU/EDA. Její naplňování staví svou agendu na čtyřech základních pilířích:

 

1. Spolupráce s MZV a MPO na podpoře exportu našich výrobků na zahraniční trhy a identifikace příležitostí pro náš obranný průmysl;

2. Efektivní stimulace vývoje nových technologií a související zvyšování naší konkurenceschopnosti;

3. Zlepšení čerpání strukturálních fondů, zvláště v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu;

4. Spolupráce s mezinárodními organizacemi NATO a EU/EDA

 

SPSp MO prostřednictvím Oddělení projektová kancelář (dále jen OPK) zpracovává Strategii využití strukturálních fondů Evropské unie v Ministerstvu obrany a Analýzu přípravy projektů Ministerstva obrany pro příslušné programové období fondů Evropské unie. Metodicky řídí realizaci projektů spolufinancovaných prostředky z fondů Evropské unie a prostředky finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru (dále jen „fondy unie a finanční mechanismy“) a kontroluje naplňování monitorovacích indikátorů v rámci jednotlivých projektů. Řídí zpracování žádostí o dotace z fondů unie a finančních mechanismů a realizaci podpořených projektů v rezortu Ministerstva obrany.

V rámci podpory VaV MO zpracovává koncepci obranného aplikovaného výzkumu a vývoje, řídí jej a zajišťuje výkon státní správy v oblasti výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, v rezortu Ministerstva obrany. Odpovídá za spolupráci s vědeckovýzkumnými organizacemi v oblasti inovací a transferu technologií. Řídí administrativní standardizaci skupiny Výzkum a obranné technologie.

V čele sekce je Náměstek pro řízení sekce , který je přímo podřízen ministrovi obrany.


 

Přiložené soubory: 

Návštěva NřS Kuchty na veletrhu LAAD v Brazílii

Publikováno: 12.4.2017 Autor: Jiří Svačinka

Náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací, Ing. Tomáš Kuchta, ve dnech 3. až 7.

Nahoru